از سوی دانشگاه پیام نور؛

اعلام شیوه نامه ارائه دروس عملی ناتمام

اعلام شیوه نامه ارائه دروس عملی ناتمام

دانلود عكس: دانشگاه پیام نور شیوه نامه ارائه دروس عملی ناتمام سال تحصیلی 99- 1398، برای دانشجویانی كه در دوران كرونا موفق به اجرا یا اتمام دروس عملی نشده اند را اعلام نمود.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دانشگاه پیام نور اعلام نموده است که با عنایت به شرایط ناشی از ویروس کرونا و سیاست دانشگاه در خصوص استمرار فعالیتهای آموزشی، اجرا یا اتمام بعضی از دروس عملی یا بخش عملی برخی دروس نظری- عملی که در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ ارائه گردید، میسر نشده است. بر این اساس، اجرا یا اتمام این دروس با رعایت مفاد این شیوه نامه در دوره تابستانی امکان پذیر است.
به گزارش روابط عمومی، مفاد این شیوه نامه به شرح ذیل است:
ماده ۱: تعریف
دروس عملی، دروسی اند که به ازاء هر واحد عملی یا آزمایشگاهی، کارگاهی یا میدانی، کارآموزی و کارورزی یا کار در حوزه کاربرد بر طبق برنامه مصوب درسی مطابق بخشنامه فعالیتهای علمی، ساعات درسی معینی برای ارائه آن تعریف شده است.
این دروس در برنامه و سرفصل مصوب رشته و نیز در لیست ارائه دروس دانشگاه به صورت عملی و یا عملی- نظری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشخص شده است. چگونگی اجرای دروس ناتمام عملی یا بخش عملی دروس نظری- عملی دوره دکتری به تشخیص گروه آموزشی- پژوهشی استان و مرکز مجری خواهد بود.
شرایط حاکم بر چگونگی ارائه رساله و رساله بر طبق بخشنامه شماره ۴۴۶۲/۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ است.
ماده ۲: انواع دروس عملی به لحاظ اجرایی
باتوجه به روش اجرا، دروس عملی به یکی از صورت های زیر دسته بندی می شود و برمبنای آن، اقدامات، شیوه ها و سفارش های مربوط ارائه شده است.
نوع اول: (دروس عملی به روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی)- دروسی که به صورت انجام مطالعات و پژوهش های کتابخانه ای و اسنادی (مجلات، نشریات، کتاب ها و مقالات دیجیتال، اینترنت و... ) بدون نیاز به حضور فیزیکی دانشجو امکان پذیر است. در این حالت دانشجو موظف به ارائه گزارش تحقیق به صورت کتبی و یا شفاهی (حسب درخواست استاد درس) است. این دروس مطابق با ماده ۹ بخشنامه فعالیتهای علمی (دروس پروژه کارشناسی) یا دروس عملی یا عملی– نظری روش تحقیق و نیز دروس موضوع ماده ۱۰آیین نامه فعالیتهای علمی (دروس سمینار عملی یا عملی- نظری مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) است.
در صورت لزوم برگزاری کلاس درس برای این دروس، ساعات ارائه درس بوسیله سامانه یادگیری الکترونیکی و همچون سایر دروس نظری دانشگاه اجرا می شود. در این حالت سفارش می شود بمنظور حداقل حضور فیزیکی دانشجو در مراکز کتابخانه ای و اسنادی و بهره مندی از فضای الکترونیکی و مجازی کتابخانه ها مانند کتابخانه دیجیتال و مراکز اسنادی دیجیتال، راهنمایی های لازم از طرف اساتید برای دانشجویان ارائه شود.
نوع دوم: (دروس مطالعات میدانی)- دروسی که نیازمند بررسی و تحقیقات میدانی توسط دانشجو است و با حضور در یک موسسه، سازمان، نهاد یا آموزشگاه، با همراهی و یا بدون همراهی استاد انجام می شود.
در این حالت تا حد امکان جامعه آماری مطابق با محدوده مجاز (طبق ابلاغیه های ستاد ملی مقابله با کرونا) فعالیت موسسات و سازمان ها باشد و رعایت شیوه نامه های بهداشتی و پیشگیرانه از طرف استاد و دانشجو مورد توجه جدی قرار گیرد.
نوع سوم: (دروس کارآموزی و کارورزی): در اجرای این دروس مفاد بخشنامه ۸۲۵۴/۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف رعایت شود.
نوع چهارم: (دروس آزمایشگاهی و کارگاهی قابل اجرا به صورت غیر حضوری)- دروس آزمایشگاهی یا کارگاهی و عملی که می تواند به صورت غیرحضوری یا با اجرای انفرادی استاد در آزمایشگاه و با ابزارهای کمک آموزشی مانند فیلم، صوت، عکس یا محتوای الکترونیکی ارائه شود. در این حالت دانشجو نسبت به تنظیم گزارش داده ها و اطلاعات یا گزارش تحقیق خود اقدام نماید.
نوع پنجم: (دروس آزمایشگاهی و کارگاهی مستلزم حضور دانشجو)- دروسی که لزوم دارد دانشجو تمام ساعات درس یا قسمتی از ساعات درس را در محل آزمایشگاه یا کارگاه حاضر شود. در این حالت برای رعایت حداقل زمان حضور دانشجو در محل آزمایشگاه یا کارگاه، رعایت موارد زیر ضروری است:
دانشجویان با رعایت ضوابط بهداشتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز از فضای آزمایشگاهی یا کارگاهی استفاده کنند. لزوم دارد بمنظور پرهیز از تجمع، ساعات کاری آزمایشگاه یا کارگاه بین دانشجویان توزیع و برنامه حضور دانشجویان زمان بندی و از تجمع دانشجویان در زمان ورود و خروج دانشجو از آزمایشگاه و کارگاه خودداری شود. قبل و پس از حضور دانشجو، تجهیزات و قسمت های مورد استفاده در آزمایشگاه و کارگاه به نحو موثر ضد عفونی شود.
درصورت لزوم کارشناس آزمایشگاه یا کارگاه با حفظ ضوابط بهداشتی و پیشگیرانه بمنظور انجام وظایف محوله در آزمایشگاه حضور خواهد داشت. اساتید می توانند این نوع ارائه را با بهره مندی از سایر انواع دیگر به صورت ترکیبی نیز عرضه کنند.
نوع ششم: (فعالیت های عملی دانشجو محور)- دروسی که دانشجو موظف است فعالیت یا عملی را مانند تمرینات ورزشی، ساخت وسایل ساده کارگاهی، انجام فعالیتهای هنری، اجرای انواع طراحی ها و... را انجام و نتیجه آنرا جهت ارزیابی به استاد عرضه نماید.
در این حالت دانشجو با راهنمایی و هدایت استاد در صورت امکان نسبت به انجام تکلیف عملی و تهیه مستندات از فعالیتهای انجام شده در چارچوب فیلم، عکس یا به صورت صوت و سایر مستندات با رعایت موازین و مقررات اقدام نماید.
نوع هفتم: (دروس عملیات صحرایی و کشاورزی)- دروسی که نیازمند حضور گروهی دانشجو به همراه استاد در فضای میدانی و انجام عملیات صحرایی است.
این قبیل دروس در صورت امکان به تشخیص استاد با عنایت به هدف های آموزشی و با استفاده از فضای الکترونیکی و ارائه فیلم و سایر رسانه های ارتباطی در فضای مجازی برای دانشجویان ارائه شود. درصورت گردنگیر به برگزاری کلاس عملیات صحرایی، با رعایت پروتکل های بهداشتی و با کاهش زمان آموزش و حضور دانشجویان و با حداکثر پنجاه درصد ظرفیت اجرا شود.
تذکر ۱: استادان می توانند در اجرای هر یک از انواع دروس فوق حسب تشخیص از شیوه های ترکیبی هر یک از موارد فوق استفاده نمایند. بدیهی است کلیه اقدامات با عنایت به شرایط موجود با رعایت موازین بهداشتی، ایمنی و اخلاقی بر طبق هدف های آموزشی درس مربوطه انجام پذیرد.
تذکر ۲: در صورت گردنگیر آور بودن حضور فیزیکی دانشجو، مطابق تشخیص گروه های آموزشی- پژوهشی مربوطه و شورای آموزشی استان با رعایت سایر مقررات و مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا و رعایت حداقل حضور دانشجو تصمیم گیری و اجرا شود.
ماده ۳: مهلت ثبت نمرات دروس ناتمام: نمره دروسی که در نیمسال اول ۳۹۸۱ اجرا شده و درج نمره آن به ارائه گزارش تحقیق یا ارائه فعالیت عملی توسط دانشجو موکول شده است، باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ثبت گردد.
ماده ۴: مستندات و تاریخ اجرا
این شیوه نامه بر طبق بخشنامه های وزارت عتف به شماره ۸۶۳/۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱، ۱۷۶۲/۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ و ۸۲۵۴/۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰، بخشنامه های آموزشی کارشناسی ارشد و کارشناسی و سایر مقررات و ضوابط مربوط تنظیم شده و در جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است. این شیوه نامه از زمان ابلاغ، لازم الاجرا است.

منبع:

1399/04/15
12:15:18
5.0 / 5
2327
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
لینک دوستان دانلود عكس
دانلود عکس