آرشیو مطالب : داربست

با همكاری محققان ایرانی صورت گرفت؛

ابداع داربست مبتنی بر هیدروژل برای مهندسی بافت ماهیچه اسکلتی

ابداع داربست مبتنی بر هیدروژل برای مهندسی بافت ماهیچه اسکلتی

بازار آهن تهران

بازار آهن تهران

گیت فروشگاهی گاندو بهترین در ایران

گیت فروشگاهی گاندو بهترین در ایران

رویداد ایده بازار طب بازساختی

رویداد ایده بازار طب بازساختی
دانلود عکس