نتایج سومین رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی كاربردی اعلام شد؛

روند افزایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی

روند افزایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی

نتایج اجمالی حاصل از پژوهش ˮارزیابی و پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان سالهای 95-92 مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در سرتاسر کشورˮ اعلام گردید.


به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، محمدرضا لوری زاده، معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی درباب این پژوهش اظهار داشت: با در نظر گرفته شدن رصدهای قبلی اشتغال دانش آموختگان این دانشگاه توسط این موسسه، این سومین طرح پژوهشی رصد اشتغال دانش آموختگان مراکز علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی است که با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع، حوزه انفورماتیک دانشگاه جامع و مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور اجرا شده است.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی اشاره کرد: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی است؛ جامعه آماری شامل تمام دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی است که در سالهای ۹۲ لغایت ۹۵ از یکی از مراکز علمی کاربردی در ۴۲ مرکز این موسسه دانش آموخته شده اند. بدلیل شمولیت استقرار ۴۲ مرکز در سراسر کشور به جز استان یزد و بوشهر (در حال حاضر در استان بوشهر مرکز علمی کاربردی جهاد تاسیس شده است) و برگزاری بیش از ۹۴ درصد از رشته های ارائه شده توسط دانشگاه در این مراکز، با ضریب اطمینان بالایی می توان نتایج این پایش و رصد دانش آموختگان را به کل وضعیت اشتغال دانش آموختگان مراکز و شعبه های دیگر دانشگاه جامع تعمیم داد؛ ضمن این که تعداد قابل توجهی از نمونه این تحقیق دوره کاردانی خودرا در مراکز غیرجهادی و دوره کارشناسی را در مراکز جهاد دانشگاهی سپری کرده اند.
لوری زاده اضافه کرد: در این طرح ابتدا اطلاعات و شماره همراه دانش آموختگان واجد شرایط، یعنی دانش آموختگانی که طی سالهای ۹۲ لغایت ۹۵ در یکی از مراکز وابسته به مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی رشته های مختلف دانشگاه فارغ التحصیل شده بودند، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه از حوزه انفورماتیک گرفتن و سپس پرسشنامه تهیه شده با یک مقدمه و بیان اهداف طرح بوسیله سامانه برخط برای آنها ارسال شد، به طوریکه در یک بازه زمانی دو ماهه ۲۰۲۸ نفر از دانش آموختگان ضمن تکمیل پرسشنامه، نقطه نظرات خودرا هم بصورت پاسخ باز که در این پرسشنامه در نظر گرفته شده بود، بیان نمودند که این تعداد نمونه، کفایت لازم را برای این پژوهش دارا می باشد.
وی با اشاره به این که در ابتدا آزمون RUNS برای اطمینان از تصادفی بودن نمونه ها بکار گرفته شد تا نتایج آن قابل تعمیم باشد، اضافه کرد: برای روایی پرسشنامه از شاخص روایی محتوا ( Content Validity Index) و برای اعتبار پرسشنامه از الفای کرانباخ (Cronbach’s Alpha) استفاده شد. در ضمن هرکدام از سوال ها که شاخص روایی محتوایی آنها کمتر از حد مجاز بود، اصلاح، تغییر و در صورت لزوم از مطالعه حذف گردید که در نهایت و پس از ملاحظات فوق، محتوای پرسشنامه متشکل از ۵ سوال شامل اطلاعات فردی، ۱۰سوال شامل وضعیت اشتغال دانش آموختگان، ۱۵ سوال شامل پاسخگویی دانشگاه به نیازهای فردی و شغلی در راستای: اهداف، محتوای برنامه ریزی درسی، فرایندهای ارزیابی، کارهای یادگیری، مقایسه نظام آموزش عالی علمی-کاربردی با زیرنظام های دیگر کشور و ۲۸ سوال شامل عوامل مؤثر در اشتغال دانش آموختگان بود.
استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تاکید کرد: از ۲۱۲۸ دانش آموخته ای که در این طرح شرکت کردند ۵۷ درصد مذکر و ۴۳ درصد مونث؛ ۳۳ درصد مجرد و ۶۷ درصد متاهل؛ ۲۱ درصد دارای مدرک تحصیلی کاردانی، ۷۳ درصد کارشناسی و ۶ درصد کارشناسی ارشد بودند. ۵۰ درصد حوزه شغلی خودرا خدمات اداری، ۱۳درصد تولیدی، ۱۰ درصد آموزشی، ۲ درصد مشاوره ای و ۲۵ درصد سایر اعلام نمودند. اما سوال محوری این بخش وضعیت اشتغال بود که نمودار شماره ۱ این وضعیت را نسبت به دو رصد انجام شده در سال های ۸۷ و ۹۵ نشان میدهد.نمودار شماره ۱
نتایج یافته های آماری در جدول شماره ۱، نرخ رشد پایش اشتغال سال ۱۴۰۰ نسبت به پایش اشتغال سالهای ۹۵ و ۸۷ را به ترتیب ۲۵ و ۱۵ درصد نشان میدهد که امری مطلوب و قابل قبول است که بر طبق برنامه راهبردی و عملیاتی پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت عتف و اسناد بالادستی اگر ۳۰ در صد سهم اختصاص یافته به نظام عالی–مهارتی کشور مغفول نمی ماند، احتمالاً این رشد اشتغال بیشتر می شد. اما در نمودار شماره ۲ شاهد تغییر هرم سنی دانش آموختگان نسبت به دو رصد قبلی هستیم که قابل تأمل و نگران کننده توصیف می شود. متأسفانه این امر نشان دهنده افزایش هرم سنی دانشجویان در میان این سال ها است؛ بدین مدلول که مخاطبین دانشگاه را بیشتر افراد میانسال می سازند که باید با بکار بردن سازوکارهای مناسب این امر اصلاح گردد.نمودار شماره ۲
معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی درباب سایر نتایج بخش اشتغال این طرح پژوهشی اظهار داشت: ۶۲ درصد نوع شغلشان را در حوزه تحصیلات و ۳۸ درصد در سایر زمینه ها عنوان کردند؛ درباب با اهمیت ترین دلیلهای برای تحصیل در دانشگاه جامع نیز ۳۹ درصد سهولت در تحصیل و نحوه ورود به این دانشگاه، ۳۱ درصد فراگیری مهارت، ۱۱درصد پایین بودن شهریه، ۶ درصد پیدا کردن شغل و بالاخره ۱۳ در صد سایر موارد را عنوان کردند.
این عضو هیات علمی درباب بخش سوم این پژوهش که شامل پاسخگویی دانشگاه به نیازهای فردی، شغلی و بازارکار دانش آموختگان بود، اظهار داشت: با بهره گیری از آزمـــون کـندال و آزمـــون های تعقیبی (Kendall’s W Test) مهم ترین این عوامل به ترتیب اولویت از دید افراد شامل: علاقه مندی به رشته تحصیلی، کوشش های فردی صورت گرفته شده در رشته تحصیلی، رضایت از عملکرد دانشگاه، برنامه ریزی منسجم و منظم، اهتمام و کوشش های صورت گرفته شده توسط مراکز آموزشی مجری را برشمردند.

اما در بخش چهارم این پژوهش که مربوط به عوامل موثر در اشتغال دانش آموختگان شامل ۲۸ مورد می شد، آزمون فریدمن (Friedman Test) بکار برده شد که یافته های آماری به شرح زیر در جدول شماره ۱ ارائه می شود. تعدادی از مهم ترین عوامل از نظر این قشر دانش آموخته و فرهیخته با سطح مدلول دار P-value =۰.۰۰۰ به ترتیب اولویت، رتبه بندی شده و به اختصار عبارتند از:


لوری زاده اشاره کرد: یکی از سوالات کلیدی که همیشه مورد توجه و سوال مخاطبین ما بوده است، وضعیت درآمد دانش آموختگان در دو قشر مذکر و مونث است. (نمودار شماره ۳) سطح درآمد آقایان بصورت مدلول داری از سطح درآمد خانم ها بیشتر است و به وضوح می توان آنرا در نمودار جعبه ای با مقدار میانه درآمد ۲ عدد برای خانم ها (Median =۲) در مقابل مقدار میانه درآمد برای آقایان یعنی عدد ۳ (Median=۳) مشاهده کرد که آزمون تی ( T T-TES) را برای مقایسه سطح درآمدی آنها بکار بردیم.نمودار ۳
همانطور که در جدول شماره ۲ نتایج بدست آمده از آزمون T نشان می دهد، میزان سطح درآمد آقایان در این پژوهـش با سطح مدلول دار P-value =۰.۰۰۰ بیشتر از خانم ها است.


معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی با اشاره به نقطه نظرات سوال باز پرسشنامـه در خصوص نقطه نظرات و پیشنهادهای دانش آموختگان و جمع بندی نهایی ابراز امیدواری کرد: با تغییر جدید مدیریت دانشگاه و اتخاذ رویکرد های نوین بر طبق واقعیت آموزش مجازی جدید امروز از قبیل: بازبینی و واکاوی دستورالعمل ها و ایین نامه های آموزشی قدیمی - پیش از بیماری کرونا - آزمون های برخط، الزام بروز کردن تکنولوژی آموزشی، توجه جدی به روش های تدریس مبتنی بر وبینارها، تولید محتوا بر طبق نرم افزارهای مجازی، بکارگیری فناوری های در رابطه با اینترنت و اتخاذ استراتژی های انعطاف پذیر، متناسب با بازارهای کسب کار جدید مانند استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و همین طور بازبینی در سیاست های جاری دانشگاه مانند تعدیل و کاهش تعدادی از شرایط اعتبارسنجی مراکز مانند ۱/۲ متر سرانه فیزیکی برای هر دانشجو باتوجه به تشکیل غالب کلاس ها بصورت مجازی - حتی بعد ازبیماری کرونا - کاهش حق بالاسری دانشگاه و تخصیص منابع آن به تجهیز مؤسسه ها و مراکز به تکنولوژی های آموزشی بروز، واکاوی و بازبینی در رویکرد ماموریت گرایی، خوشه های شغلی، حوزه های شغلی و سرفصل های دروس باتوجه به نیاز جامعه، خودرا برای تبدیل شدن و یا حداقل نزدیک شدن به دانشگاه های نسل سوم و چهارم که همانا بزرگترین رسالت آنها سازماندهی و شکل دهی جامعه خود با الهام از رویکرد انطباق یا بازسازی اجتـماعی (Social adaptation or reconstruction) و شرایط و تحولات جهانی، منطقه ای و بین المللی بر طبق اتخاذ آرایش جدید و منطقی و واقع بینانه با درنظر گرفتن حفظ منافع و مصالح ملی در زمینه های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جامعه شناسی بصورت فعالانه و حرکت رو به جلو (Activist And Anterograde) که به شکل گیری درست و زیربنایی سایر حوزه ها می شود، ایفای نقش کند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی، لوری زاده تاکید کرد: پس به نظر این حقیر دغدغه مدیران ارشد و جدید این دانشگاه باید موارد اشاره شده در بالا و سایر مسائل و مشکلات جدی این دانشگاه مانند حذف نگاه سنتی از بالا به پایین، تغییر هرم سنی دانشجویان و نگاه جدی به آینده، به ویژه عصر پساکرونا که به قول کارشناسان این عرصه، تغییر و تحولات آن دوره چنان ژرف، ناپایدار و غافل گیر کننده همراه با عدم قطعیت و با ابهام خواهد بود که چنانچه آمادگی لازم و کافی و برنامـه ریزی شده در دستور کار نباشد، مراکز آموزشی و متولیان امر در برخورد با شرایط آن دوران باید تاوان سنگینی را بپردازند، نه تعطیلی تعدادی از مراکز علمی کاربردی دستگاه های اجرائی و موسسات دولتی در آخر سال تحصیلی ۹۸- ۹۷ که به در خواست دولت وقت و برمبنای رای شورای عالی اداری کشور و در امتداد تقویت بخش خصوصی، عدم اقبال عموم به مراکز دولتی، رقابتی کردن بخش آموزش و بطور کلی بر طبق منافع ملی کشور در خصوص رویکرد انقباضی هزینه های بخش دولت انجام شده است، حال اگر فرض نماییم تعطیلی آن مراکز اشتباه بوده است، احیا و کوشش برای برگشت آنها، اشتباهی مضاعف است.منبع:

1401/01/20
12:16:03
5.0 / 5
810
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
لینک دوستان دانلود عكس
دانلود عکس