یافته های نماگر كووید-۱۹ نشان می دهد؛

جایگاه ایران در میزان فوت و بهبودی كرونا

جایگاه ایران در میزان فوت و بهبودی كرونا

به گزارش دانلود عکس سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به جایگاه ایران در میزان فوت و بهبودی کرونا اظهار داشت: ایران از نظر میزان متوسط رشد بیماری همزمان با 13 در جایگاه ششم دنیا قرار دارد.


به گزارش دانلود عکس به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید -۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان میدهد که میزان افزایش جمعیت بیماران که در آبان ماه از حدود ۲۸۰ هزار نفر به ۳۳۰ هزار نفر در آذر افزایش یافته، به کمتر از ۱۸۴ هزار نفر در دی ماه کاهش یافته بود و مجدداً در بهمن ماه به ۲۰۸ هزار نفر افزایش یافته است. دهقانی گفت: بطور متوسط روزانه در آبان حدود ۹۴۰۰ نفر و در آذرماه حدود ۱۱۰۰۰ نفر، در دی ۶۱۰۰ نفر و در بهمن ۶۹۳۰ نفر به جمع مبتلایان اضافه شده است. بدین ترتیب میزان متوسط رشد روزانه مبتلایان کشور که در آبان ۱.۴۱ درصد، آذرماه ۱.۱۳ درصد، در دی ماه به ۰.۴۹ درصد کاهش یافته بود در بهمن ماه با ۰.۵ درصد تقریباً ثابت مانده است. این در حالیست که میزان متوسط رشد روزانه بیماری در دی ماه به پایین ترین میزان خود از شروع شیوع بیماری در کشور رسیده و انتظار می رفت این نرخ کاهشی در بهمن نیز ادامه داشته باشد. وی ادامه داد: ایران از نظر میزان متوسط رشد بیماری در بین کشورهای همزمان (۱۳ کشور همزمان در انتشار کووید -۱۹: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) در جایگاه ششم قرار گرفته است. دهقانی اظهار داشت: تقریباً ثابت ماندن میزان رشد متوسط روزانه بیماری کشور در میزان ۰.۵ درصد در بهمن در حالی است که این میزان برای همه ۱۳ کشور همزمان روند کاهشی داشته است بطوریکه کشورهای انگلیس (از ۱.۷۹ درصد به ۰.۵۵ درصد)، کانادا (۱.۱۷ درصد به ۰.۵۱ درصد)، آلمان (از ۱.۰۵ درصد به ۰.۴۶ درصد) و آمریکا (از ۱.۰۳ درصد به ۰.۴۷ درصد) در دی نسبت به بهمن کاهش یافته اند. وی ادامه داد: بررسی ها نشان میدهد که ایران در بین ۲۹ کشور دنیا با جمعیت مبتلای بالا (بیش از ۶۰۰ هزار نفر) از نظر میزان متوسط رشد روزانه شیوع بیماری در دی ماه در جایگاه ۲۱ بود که به جایگاه ۱۴ در بهمن رسیده است. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: بررسی ها نشان میدهد که میزان افزایش جمعیت فوتی در آبان ماه از حدود ۱۲۵۰۰ نفر به ۹۷۰۰ نفر در آذر کاهش یافته، به کمتر از ۳۳۰۰ نفر در دی ماه کاهش یافته بود و مجدداً در بهمن ماه به ۲۳۰۰ نفر کاهش یافته است. وی ادامه داد: بدین ترتیب، بطور متوسط روزانه در آبان حدود ۴۱۵ نفر و در آذرماه حدود ۳۲۰ نفر، در دی ۱۱۰ نفر و در بهمن ۷۶ نفر فوتی وجود داشته است. خوشبختانه روند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه آبان ۱.۱۳ درصد، آذرماه ۰.۶۷ درصد و در دی ماه ۰.۲۱ درصد ادامه یافته و در بهمن ماه به ۰.۱۴ درصد رسیده است که پایین ترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در کشور از شروع شیوع بیماری است. دهقانی اظهار داشت: بدین ترتیب ایران از نظر میزان متوسط رشد فوتی در بین کشورهای همزمان در جایگاه آخر و پیش از چین با ۰.۰۱ درصد قرارگرفته است. سرپرست ISC اظهار داشت: همچنین، ایران از نظر شاخص متوسط میزان فوتی روزانه در بین ۲۹ کشور (جمعیت مبتلای بالای ۶۰۰ هزار نفر) در دی در جایگاه ۲۳ قرار داشت که در بهمن ماه در جایگاه ۲۷ قرار گرفته است. کشورهای هند ۰.۰۸ درصد و عراق با ۰.۰۷ درصد پس از ایران قرار دارند. وی اظهار داشت: از ین جهت، تلاش و زحمات و برنامه ریزی های انجام شده توسط دست اندرکاران نظام سلامت و نیز رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط مردم عزیز قابل تقدیر و تشکر است. بطور قطع تداوم و استمرار برنامه های اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا و بویژه رعایت مصوبات و شیوه نامه های بهداشتی سبب کاهش تدریجی شیوع بیماری در کشور خواهد بود. دهقانی افزود: نمودار ۱ روند شیوع بیماری در کشورهای همزمان که تا اختتام بهمن ماه با جمعیت بیماران کمتر از ۳ میلیون نفر هستند را نشان میدهد. محور افقی بیان کننده روز و در حقیقت آمار نشان داده شده مربوط به ۶ ماه اخیر (اول شهریور الی آخر بهمن ماه) و محور عمودی جمعیت بیماران است. در نمودار ۱ این کشورها به ترتیب عبارت از ایتالیا، ترکیه، آلمان، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده و همانطور که در نمودار مشاهده می شود کماکان روند افزایشی شیوع بیماری برای کشورهای ایتالیا، ترکیه، آلمان و ایران با شتاب متفاوتی ادامه دارد. نتایج و آمار در سامانه کووید -۱۹ به همراه تحلیل مربوط به ۱۳ کشور همزمان (کشورهایی که انتشار بیماری در آنها تقریباً بطور همزمان پدید آمد) در ادامه آمده است.
نمودار شماره ۲ روند تغییرات نرخ متوسط رشد بیماری روزانه برای ۶ ماه گذشته در کشورهای همزمان با جمعیت زیر ۳ میلیون مبتلا را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود باوجود فراز و نشیب های نسبتاً زیاد، میزان تغییرات نرخ متوسط رشد بیماری در بیشتر کشورها این روند در دی و بهمن ماه روند نسبتاً کاهشی داشته است.
دهقانی اظهار داشت: بمنظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر، با بهره گیری از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید -۱۹ مربوط به ۱۳ کشور همزمان در طول ۱۱ ماه گذشته آمار مربوطه در جدول ۱ نشان داده شده است. در این جدول میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه و تمام مقادیر محاسبه شده در بهمن ماه به ترتیب صعودی مرتب شده است. وی افزود: میزان نرخ رشد متوسط در حقیقت متوسط گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده است و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد است و با مقایسه این شاخص می توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. سرپرست ISC اضافه کرد: همانطور که ملاحظه می شود، در بهمن ماه کشورهای اسپانیا با ۰.۹۳ درصد، فرانسه ۰.۶۲ درصد، انگلیس با ۰.۵۵ درصد، برزیل ۰.۵۳ درصد، کانادا با ۰.۵۱ درصد و ایران ۰.۵ درصد بیشترین میزان نرخ متوسط رشد روزانه شیوع بیماری را داشته اند و سایر کشورها دارای نرخ رشد متوسط روزانه زیر ۰.۴۸ درصد بوده اند. دهقانی اظهار داشت: مقایسه عملکرد کشورها در دی و بهمن نشان میدهد که ایران با افزایش اندک متوسط نرخ رشد روزانه بیماری از ۰.۴۹ درصد به ۰.۵ درصد در مقایسه با سایر کشورهای همزمان روبرو بوده است. کشورهای انگلیس (از ۱.۷۹ درصد به ۰.۵۵ درصد)، کانادا (۱.۱۷ درصد به ۰.۵۱ درصد)، آلمان (از ۱.۰۵ درصد به ۰.۴۶ درصد) و آمریکا (از ۱.۰۳ درصد به ۰.۴۷ درصد) در دی نسبت به بهمن کاهش یافته اند. با این وجود ایران از نظر میزان متوسط رشد روزانه مبتلای بیماری در بین ۱۳ کشور همزمان در جایگاه ۶ قرار دارد.جدول ۱: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -۱۹ متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری (درصد) در ۱۱ ماه گذشته در ۱۳ کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)
سرپرست ISC اظهار داشت: جدول ۲ میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی ۱۳ کشور همزمان را در ۱۱ ماه گذشته نشان میدهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در بهمن ماه به ترتیب صعودی مرتب شده اند. همانطور که از جدول ۲ پیداست، میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی دنیا در دی ماه به ۰.۸۳ درصد بوده که در بهمن ماه ۰.۷۲ درصد کاهش یافته است.جایگاه ۸ ایران میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در بهمن ماهوی اضافه کرد: برای ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در دی ماه ۰.۸۳ درصد بود که به ۰.۵۳ درصد کاهش یافته است. در بهمن ماه متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی کشورهای انگلیس ۱.۳۶ درصد، ایتالیا ۰.۸۴ درصد و آمریکا ۰.۷۹ درصد بوده است که در بین ۱۳ کشور همزمان ایران جایگاه ۸ را داشته است. دهقانی اضافه کرد: البته باید توجه داشت متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی علاوه بر اینکه تابعی از میزان رشد و انتشار بیماری است، تابعی از مسایلی نظیر طول درمان استاندارد برای ترخیص بیمار، ظرفیت پذیرش بیمار و امکانات بهداشتی کشورها نیز بوده و نمی توان انتظار داشت که متناسب با افزایش بیماران با همان نرخ میزان بهبودی افزایش یابد. با این وجود میزان کوچک بودن متوسط رشد روزانه انتشار بیماری و بزرگتر بودن متوسط رشد بهبودی نشانه کنترل و مقابله و سرکوب بیماری خواهد بود.جدول ۲: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -۱۹ متوسط نرخ رشد بهبودی روزانه (درصد) در ۱۱ ماه گذشته در ۱۳ کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)
دهقانی اظهار داشت: نمودار ۳ مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر و بیش از ۲۰ هزار را نشان میدهد. کشورهای آمریکا با بیش از ۵۰۰ هزار، برزیل بیش از ۲۴۰ هزار نفر، انگلیس با ۱۲۰ و ایتالیا با بیش از ۹۵ هزار فوتی تا آخر بهمن ماه در بین کشورهای همزمان بیشترین فوتی را دارند و در این نمودار ظاهر نشده اند. وی اظهار داشت: کشورهای فرانسه، روسیه، آلمان، اسپانیا و ایران به ترتیب تا بهمن ماه بیشترین فوتی را داشته اند. کاهش شیب و روند فوتی ایران در دو ماه دی و بهمن ماه کاملاً از نمودار مشهود بوده بطوریکه میزان فوتی کشورهای روسیه، آلمان و اسپانیا از میزان فوتی ایران بیشتر شده و برای این کشورها با شیب نسبتاً بالایی این روند ادامه دارد. بطور خاص افزایش شیب کشورهای فرانسه، روسیه و آلمان در بهمن ماه بطور کامل مشهود است.
وی افزود: جدول ۳ میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی ۱۳ کشور همزمان را در ۱۱ ماه گذشته نشان میدهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در بهمن ماه به ترتیب صعودی مرتب شده اند. دهقانی اضافه کرد: همانطور که از جدول ۳ پیداست میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا از ۰.۶۶ درصد در دی ماه به ۰.۵۸ درصد کاهش یافته است. در ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی در دی ماه از ۰.۲۱ درصد به ۰.۱۴ درصد در بهمن کاهش یافته است. این میزان نرخ رشد فوتی در طول یک سال قبل پایین ترین میزان ممکن بوده است. وی اظهار داشت: لازم به ذکر است که ایران با متوسط نرخ رشد فوتی روزانه ۰.۱۴ درصد در بهمن ماه در انتهای جدول کشورهای همزمان قرار گرفته است. پس از ایران کشور چین با متوسط نرخ رشد فوتی روزانه ۰.۰۱ درصد قرار دارد.جدول ۳: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -۱۹ متوسط نرخ روزانه فوتی (درصد) روزانه در ۱۱ ماه گذشته در ۱۳ کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)
وی اضافه کرد: نمودار ۴، میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران را در ماه های گذشته نشان میدهد. کاهش میزان متوسط نرخ فوتی روزانه بیماری به ۰.۱۴ درصد در بهمن ماه در طول کل زمان یک ساله شیوع بیماری در کشور بعنوان رکوردی بی نظیر ثبت خواهد شد. با اینحال میزان متوسط رشد شیوع بیماری از ۰.۴۹ درصد در دی ماه به ۰.۵ درصد در بهمن نگرانی افزایش مجدد شیوع بیماری در آینده را دارد.
جدول ۴ مشخصات آماری کشورهای دنیا با بیش از ۶۰۰ هزار بیمار مبتلا به ویروس کووید- ۱۹ تا اختتام بهمن ماه ۹۹ را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود، در دنیا ۲۹ کشور دارای جمیت بیماران بیش از ۶۰۰ هزار نفر استدهقانی اشاره کرد: میزان کل جمعیت بیماران در دنیا با افزایش حدود ۲۰ میلیون نفر از ۷۷ میلیون نفر در آذر به بیش از ۹۶ میلیون نفر در دی و سپس با افزایش ۱۴ میلیون نفر به بیش از ۱۱۰ میلیون تا آخر بهمن ماه رسیده است. بطور متوسط در دی ماه، روزانه حدود ۶۵۰ هزار نفر و در بهمن ماه روزانه بیش ۴۵۰ هزار نفر به میزان مبتلایان دنیا اضافه شده است. وی افزود: میزان متوسط نرخ رشد روزانه دنیا در دی ماه از ۰.۷۶ درصد به ۰.۴۶ درصد کاهش یافته است. اگر همین روند ادامه داشته باشد پیش بینی می شود در آخر اسفند ماه جمعیت بیماران در کل دنیا به بیش از ۱۲۷ میلیون خواهد رسید. سرپرست ISC اظهار داشت: در دی ماه، ایران با بیش از ۱ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر مبتلا در جایگاه ۱۶ دنیا قرار داشت که در آخر بهمن ماه با ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در جایگاه ۱۵ قرار گرفته است. همین طور در دی ماه با نرخ رشد متوسط روزانه مبتلایان ۰.۴۹ درصد در جایگاه ۲۱ بود که در بهمن ماه با نرخ رشد متوسط روزانه ۰.۵ در جایگاه ۱۴ قرار گرفته است. وی ادامه داد: میزان کل جمعیت فوتی در دنیا با افزایش حدود ۳۶۵ هزار نفر در دی ماه از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر میلیون نفر در آخر دی به ۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر و نیز با افزایش ۳۸۷ هزار نفر فوتی در آخر بهمن ماه به بیش از ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر رسیده است. بنابراین، بطور متوسط در دی ماه روزانه حدود ۱۲ هزار نفر و در بهمن ماه روزانه حدود ۱۳ هزار نفر فوتی دنیا وجود داشته است. دهقانی تصریح کرد: ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۲۱ درصد در دی ماه در جایگاه ۲۳ دنیا قرار داشت که در بهمن با کاهش نرخ رشد فوتی روزانه به ۰.۱۴ درصد به جایگاه ۲۷ یعنی انتهای جدول انتقال یافته است. لازم به ذکر است که ایران در آذر ماه از نظر رشد متوسط روزانه مبتلایان در جایگاه دهم و از نظر متوسط نرخ رشد روزانه فوتی در جایگاه هشتم دنیا قرار داشت.جدول ۴: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -۱۹: متوسط نرخ رشد روزانه، متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی مبتلایان تا آخر بهمن ماه برای کشورهای با جمعیت مبتلای بیش از ۶۰۰ هزار نفر
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، جهت تسریع پروسه اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید -۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید -۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) را از شروع بروز بیماری راه اندازی کرده است.


منبع:

1399/12/03
23:14:02
0.0 / 5
1023
تگهای خبر: سلامت , مد
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
دانلود عکس